Privacy verklaring Antar.nu

 

Antar.nu, gevestigd aan Otterlaan 80, 9675 LT Winschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.antar.nu

info@antar.nu

Otterlaan 80

9675 LT Winschoten

06-40996124

 

Functionaris Gegevensbescherming:

Xavier Emerenciana is de Functionaris Gegevensbescherming van Antar.nu Hij is te bereiken via info@antar.nu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Antar.nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1) Voor- en achternaam

2) Adresgegevens

3) Telefoonnummer

4) E-mailadres

5) informatie die je op eigen initiatief verstrekt omdat je iets wil toelichten of uitleggen

 

Doel en grondslag persoonsgegevens:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Antar.nu verwerkt jouw gegevens van Punt 1, 2, 3 en 4 zoals hierboven benoemd:

voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling indien je je hebt aangemeld voor een workshop, zodat Antar.nu de factuur naar jou kan verzenden.

Grondslag:  Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Door zijn gegevens te verstrekken.

 

- Verzenden van onze nieuwsbrief, op de website staat duidelijk vermeld wanneer het de nieuwsbrief betreft. Door het invullen van de gegevens en verzenden van de gegevens geef je toestemming aan Antar.nu de nieuwsbrief naar jou te verzenden.

Grondslag:  

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Door zijn gegevens te verstrekken.

 

- Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Er kunnen de volgende redenen zijn dat dit gebeurd:

  • Op uw verzoek belt of mailt Antar.nu

  • In het geval er een afspraak vervalt of verzet dient te worden

  • In het geval Antar.nu u van informatie wil voorzien ter voorbereiding op de workshop of sessies

  • Of omdat er aanleiding is op basis van de door u aangeleverde informatie contact met u op te nemen. Om bijvoorbeeld een en ander op te helderen, of meer informatie te vragen.

Grondslag:  

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Door zijn gegevens te verstrekken.

 

- Antar.nu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en zakelijke administratie. Op een factuur staan bijvoorbeeld uw N.A.W. gegevens.

Grondslag:

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

Punt 5.

De gegevens van punt 5 kunnen ook gegevens bevatten die toelichten wat de reden is dat je deel wilt nemen aan een workshop of 1 op 1 sessie. Of wellicht informatie bevatten die zeer persoonlijk is. Dit is voor mij als Therapeut handig om te weten en om de dienstverlening op af te stemmen in sommige gevallen. Door die informatie zelf te verschaffen geeft u toestemming aan Antar.nu om deze gegevens te verwerken en op te slaan.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Antar.nu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Antar.nu) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Antar.nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

- Voor- en achternaam                                

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- informatie die je op eigen initiatief verstrekt omdat je iets wil toelichten of uitleggen

 

Wanneer de gegevens dienen om je aan te melden voor de nieuwsbrief worden deze bewaard totdat u een verzoek indient om de nieuwsbrief af te zeggen. Op dat moment worden de gegevens verwijderd.

 

Wanneer u alleen informatie in wint en er niet direct of korte tijd daarna een aanmelding of inschrijving voor een workshop of 1 op 1 sessie uit voortvloeit, zullen uw gegevens uiterlijk voor het einde van het lopende jaar verwijderd zijn.

 

Wanneer u zich aanmeldt voor een workshop of 1 op 1 sessie dan worden de gegevens die vermeld worden op facturen conform de wet belastingen minstens 7 jaar bewaard.

Overige gegevens zullen jaarlijks verwijderd worden. Bijvoorbeeld een aanmeldt email voor de workshop of 1 op 1 sessie wordt verwijderd voor het einde van het lopende jaar verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Antar.nu deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Antar.nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Antar.nu jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Derden waar Antar.nu gegevens mee deelt:

‚Äč

Belastingdienst

In het geval er controle wordt uitgevoerd van mijn boekhouding, bestaat er een kans dat ik gegevens zal moeten delen. Dat betreft dan N.A.W. gegevens, wat bijvoorbeeld op een factuur staat.

 

Andere Therapeuten/Workshopgevers:

Soms geef ik samen met anderen een workshop, in dat geval bestaat er ook een kans dat wij de NAW gegevens onderling uitwisselen om zo te zien wie er deelnemen aan de workshop. Verder kan het zijn wanneer u aanvullende informatie verstrekt dat die ook met met de andere Therapeut/Trainer wordt gedeeld.Te allen tijde zal er zorgvuldig om gegaan worden met u gegevens.

 

Online boekhoud administratie

In het geval ik een factuur aan maak voor jou, dan wordt dit gedaan in een online boekhoudprogramma. Dit is een landelijk bekend en professioneel bedrijf waar zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van de klanten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Antar.nu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Antar.nu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@antar.nu.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Klachten:

Antar.nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Antar.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@antar.nu

 

Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Antar.nu

Antar Xavier Emerenciana

Otterlaan 80

9675LT Winschoten

Bel mij:

0640996124

Of mail mij:

info@antar.nu